छठ पर्वका दुई दर्जन फोटोहरू

Post Date : November 7, 2016 | 5:10 pm

भक्तपुरको कमलविनायकस्थित कमलपोखरीमा सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्वको समापन गर्दै ब्रतालु महिला । तस्बिरः लक्ष्मी गारु, भक्तपुर, रासस

57 kj{ dgfOFb} hgsk'/sf j|tfn' 57 kj{sf] d'Vo lbg cfOtaf/ laxfg pbfpFbf] ;"o{nfO{ k"hf cf/fwgf u/L c£o{ lbFb} / ;fFem c:tfpFbf] ;"o{nfO{ k"hf cf/fwgf u/L c£o{ lbOFb}5 . sflt{s z'Sn rt'yL{b]lv ;KtdL;Dd dgfOg] ;"o{b]jsf] cf/fwgf, pkf;gf / k"hfsf] of] kj{ z'qmaf/b]lv ;'? ePsf] xf] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरका व्रतालु छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अघ्र्य दिँदै र साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अघ्र्य दिइँदैछ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

57 kj{ dgfOFb} hgsk'/sf j|tfn' 57 kj{sf] d'Vo lbg cfOtaf/ laxfg pbfpFbf] ;"o{sf] k"hf cf/fwgf ub}{ / ;fFem c:tfpFbf] ;"o{nfO{ k"hf cf/fwgf u/L c£o{ lbOFb}5 . sflt{s z'Sn rt'yL{b]lv ;KtdL;Dd dgfOg] ;"o{b]jsf] cf/fwgf, pkf;gf / k"hfsf] of] kj{ z'qmaf/b]lv ;'? ePsf] xf] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरका व्रतालु छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार बिहान उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गर्दै र साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अघ्र्य दिइँदैछ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

57 kj{ dgfOFb} hgsk'/sf j|tfn' 57 kj{sf] d'Vo lbg cfOtaf/ laxfg pbfpFbf] ;"o{sf] k"hf cf/fwgf ub}{ / ;fFem c:tfpFbf] ;"o{nfO{ k"hf cf/fwgf u/L c£o{ lbOFb}5 . sflt{s z'Sn rt'yL{b]lv ;KtdL;Dd dgfOg] ;"o{b]jsf] cf/fwgf, pkf;gf / k"hfsf] of] kj{ z'qmaf/b]lv ;'? ePsf] xf] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरका व्रतालु छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार बिहान उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गर्दै र साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अघ्र्य दिइँदैछ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

57 kj{ dgfOFb} hgsk'/sf j|tfn' 57 kj{sf] d'Vo lbg cfOtaf/ laxfg pbfpFbf] ;"o{sf] k"hf cf/fwgf ub}{ / ;fFem c:tfpFbf] ;"o{nfO{ k"hf cf/fwgf u/L c£o{ lbOFb}5 . sflt{s z'Sn rt'yL{b]lv ;KtdL;Dd dgfOg] ;"o{b]jsf] cf/fwgf, pkf;gf / k"hfsf] of] kj{ z'qmaf/b]lv ;'? ePsf] xf] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरका व्रतालु छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार बिहान उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गर्दै र साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अघ्र्य दिइँदैछ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

gjnk/f;L 57 dftfsf] k"hf gjnk/f;Lsf] em/xL gbLdf cfOtaf/ ;fFem 57 dftfsf] k"hf ub}{ eQmhgx? . tl:a/ M k'?iff]Qd ;'a]bL,gjnk/f;L, /f;;
नवलपरासीको झरही नदीमा आइतबार साँझ छठ माताको पूजा गर्दै भक्तजनहरु । तस्बिर: पुरुषोत्तम सुबेदी,नवलपरासी, रासस

c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f jL/uGhsf] /fgL3f6l:yt l;l;{of vf]nfdf cfOtaf/ 57 k"hfsf] cj;/df ;"o{ b]ptfnfO{ c3{ ck{0f ub}{ j|tfn' dlxnf . tl:a/ M ljhos'df/ dxtf],k;f{,/f;;
वीरगन्जको रानीघाटस्थित सिर्सिया खोलामा आइतबार छठ पूजाको अवसरमा सूर्य देउतालाई अर्घ अर्पण गर्दै व्रतालु महिला । तस्बिर: विजयकुमार महतो,पर्सा,रासस

c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f jL/uGhsf] 38Lcjf{ kf]v/Ll:yt 57 3f6df cfOtaf/ c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f ub}{ j|tfn' dlxnf . tl:a/ M ljhos'df/ dxtf],k;f{, /f;;
वीरगन्जको घडीअर्वा पोखरीस्थित छठ घाटमा आइतबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्दै व्रतालु महिला । तस्बिर: विजयकुमार महतो,पर्सा, रासस

/fi6«kltaf6 57 k"hf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L cfOaf/ ;fFem uf}/L3f6l:yt afudtL lsgf/df 57 k"hf ug'{x'Fb} . k|bLk/fh jGt
रार्ष् पति विद्यादेवी भण्डारी आइबार साँझ गौरीघाटस्थित बागमती किनारमा छठ पूजा गर्नुहुँदै । प्रदीपराज वन्त

eQmhg 57 k"hfdf uf}/L3f6l:yt afudtL lsgf/df cfOtaf/ ;fFem 57 k"hf ub}{ eQmhgx? . k|bLk/fh jGt, /f;;
गौरीघाटस्थित बागमती किनारमा आइतबार साँझ छठ पूजा गर्दै भक्तजनहरु । प्रदीपराज वन्त, रासस

c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f uf}/L3f6l:yt afudtL lsgf/df cfOtaf/ ;fFem 57 kj{sf] cj;/df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f ub} eQmhg . k|bLk/fh jGt, /f;;
गौरीघाटस्थित बागमती किनारमा आइतबार साँझ छठ पर्वको अवसरमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गदै भक्तजन । प्रदीपराज वन्त, रासस

c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f uf}/L3f6l:yt afudtL lsgf/df cfOtaf/ ;fFem 57 kj{sf] cj;/df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ ck{0f ub} eQmhg . k|bLk/fh jGt, /f;;
गौरीघाटस्थित बागमती किनारमा आइतबार साँझ छठ पर्वको अवसरमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गदै भक्तजन । प्रदीपराज वन्त, रासस

57 kj{ uf}/L3f6l:yt afudtL lsgf/df cfOtaf/ ;fFem 57 k"hfsf] dgf]/d b[Zo . tl:a/Mk|bLk/fh jGt,/f;;
गौरीघाटस्थित बागमती किनारमा आइतबार साँझ छठ पूजाको मनोरम दृश्य । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त,रासस

57 k"hf sdnkf]v/Ldf cfOtaf/ ;fFem 57 k"hf ub}{ ;j{;fwf/0f . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
कमलपोखरीमा आइतबार साँझ छठ पूजा गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ, रासस

57 kj{sf] dgf]/d b[Zo sdnkf]v/Ldf आइतबार साँझ छठ पूजाको मनोरम दृश्य । tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
कमलपोखरीमा आइतबार साँझ छठ पूजा गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ, रासस

eQmk'/df 57 kj{ 57 kj{sf] cj;/df eQmk'/sf] sdnljgfosl:yt sdnkf]v/Ldf c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbFb} j|tfn' dlxnf . tl:a/M nIdL uf?, eQmk'/, /f;;
छठ पर्वको अवसरमा भक्तपुरको कमलविनायकस्थित कमलपोखरीमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै व्रतालु महिला । तस्बिरः लक्ष्मी गारु, भक्तपुर, रासस

57 kj{df ;"o{nfO{ c3{ lbg a|tfn'sf] eL8 wg'iffsf] hgsk'/l:yt u+uf;fu/df cfOtaf/ 57 kj{df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbgsf nflu a|tfn'sf] eL8 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
धनुषाको जनकपुरस्थित गंगासागरमा आइतबार छठ पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि ब्रतालुको भीड । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

hgsk'/df 57 kj{ wg'iffsf] hgsk'/l:yt u+uf;fu/df cfOtaf/ 57 kj{df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
धनुषाको जनकपुरस्थित गंगासागरमा आइतबार छठ पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै ब्रतालु । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

57 kj{ wg'iffsf] hgsk'/l:yt u+uf;fu/df cfOtaf/ 57 kj{df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
धनुषाको जनकपुरस्थित गंगासागरमा आइतबार छठ पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै ब्रतालु । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

/fd hfgsL dlGb/ hgsk'/sf] /fdhfgsL dlGb/ 57 kj{df l;ufl/Psf] b[Zo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरको रामजानकी मन्दिर छठ पर्वमा सिगारिएको दृश्य । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

57 kj{df ;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' hgsk'/l:yt u+uf;fu/df cfOtaf/ 57 kj{df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरस्थित गंगासागरमा आइतबार छठ पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै ब्रतालु । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' hgsk'/l:yt u+uf;fu/df cfOtaf/ 57 kj{sf] cj;/df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरस्थित गंगासागरमा आइतबार छठ पर्वको अवसरमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै ब्रतालु । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' hgsk'/l:yt u+uf;fu/df cfOtaf/ 57 kj{sf] cj;/df c:tfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbFb} a|tfn' . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
जनकपुरस्थित गंगासागरमा आइतबार छठ पर्वको अवसरमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै ब्रतालु । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

57 kj{ ;dfkg jL/uGhsf] /fgL3f6l:yt l;l;{of vf]nfdf ;f]daf/ pbfpFbf] ;"o{nfO{ c3{ lbO{ 57 kj{sf] ;dfkg ub}{ j|tfn' dlxnf . tl:a/ M ljhos'df/ dxtf],k;f{, /f;;
वीरगन्जको रानीघाटस्थित सिर्सिया खोलामा सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्वको समापन गर्दै व्रतालु महिला । तस्बिर: विजयकुमार महतो,पर्सा, रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *